Tìm kiếm

Từ khóa:

  Thống kê

  Quyết định 14/2005/QĐ-BNN về Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

  [ Điểm đánh giá 5/5 ] 1 người đã bình chọn
  Đã xem: 912 | Cật nhập lần cuối: 7/29/2014 3:26:00 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

  Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh


  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:14/2005/QĐ-BNN

  Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng Số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh”, bao gồm 5 loại sau:

  1) Các giống được công nhận và giống từ các rừng giống, vườn giống, vườn cây đầu dòng được công nhận.

  2)Giống của các loài được phép sản xuất, kinh doanh nhưng tối thiểu phải có nguồn giống là rừng chuyển hoá hoặc có các cây mẹ được công nhận.

  3) Giống của các loài được phép sản xuất, kinh doanh nhưng phải có nguồn giống từ các lâm phần tuyển chọn.

  4) Giống của các loài được phép sản xuất, kinh doanh không cần có nguồn giống được công nhận.

  5) Các giống được phép kinh doanh qua nhập khẩu.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan tới sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  THỨ TRƯỞNG
  (đã ký)

  Hứa Đức Nhị


  DANH MỤC

  GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH
  (Ban hành kèm theo quyết định số 14/2005/QĐ-BNN ngày 15 tháng 3 năm 2005)

  1. Các giống được công nhận và giống từ các rừng giống, vườn giống, vườn cây đầu dòng được công nhận

  a) Giống các loài bạch đàn

  - Bạch đàn urophylla:

  + Các dòng PN14 (trồng đại trà); W4,W5, U6 (trồng thử nghiệm trên diện rộng); PN10, PN46, PN47 (vùng Trung tâm).

  + Các xuất xứ Lembata, Egon, Lewotobi.

  - Bạch đàn lai: các tổ hợp lai U29E1, U29E2, U29C3, U29C4, U29U24, U29 U26, U15C4, U30E5 (giống mới).

  - Bạch đàn tereticornis: Các xuất xứ Sirinumu, Orobay, Laura river

  - Bạch đàn brassiana: Xuất xứ Jackey Jackey.

  - Bạch đàn camaldulensis:

  + Các xuất xứ Katherine, Kennedy river, Morehead river, Petford area, Gibb river.

  b) Giống các loài keo

  - Keo lai: Các xuất xứ BV10, BV16, BV32 (trồng đại trà); BV5, BV27, BV29, BV33 ( khảo nghiệm trên diện rộng); TB03, TB05, TB06, TB12 (trồng thử trên diện rộng tại các tỉnh phía Nam), KL2 ( trồng ở Đông Nam bộ.

  - Keo vùng thấp:

  +Acacia crassicarpa: các xuất xứ Mala, Periden, Dimisisi;

  +Acacia mangium: các xuất xứ Pongaki, Cardwell, Iron range;

  +Acacia auriculiformis: các xuất xứ Coen river, Mibini, Morehead river.

  - Keo vùng cao:

  +Acacia mearnsii: các xuất xứ Bodalla, Nowra, Nowa nowa, Berriva;

  +Acacia irrorata: các xuất xứ Mt. Mee, Bodala;

  +Acacia melanoxylon: xuất xứ Mt. mee.

  c) Giống loài phi lao: các dòng 601, 701 (TT2.6, TT2.7).

  d) Giống các loài tràm

  - Tràm ta (Melaleuca cajuputi): các xuất xứ 7V05 (Tịnh Biên-An Giang), 7V01 (Mộc Hoá-An Giang), 7V07 (Vĩnh Hưng-Long An);

  - Tràm úc:

  +Melaleuca cajuputi: các xuất xứ Bensback PNG, Kuru PN;

  +Melaleuca leucadendra: các xuất xứ Weipa QLD, Rifle CK.QLD, Cambridge G.WA, Kuru PNG.

  e) Giống các loài thông

  - Thông caribaea var. hondurennnsis: các xuất xứ Cardwell (vùng trồng Đại Lải, Hà Tây); Byfield (vùng trồng Đông Hà, Pleku, Lang Hanh, Sông Mây); Poptun2 (vùng trồng Đông Hà); Poptun3 (vùng trồng Sông Mây, Đại Lải); Alamicamba (vùng trồng Pleyku, Lang Hanh).

  - Thông 2 lá:

  + Giống thông nhựa (vùng cao) từ vườn giống vô tính ở Di Linh của Xí nghiệp giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên

  + Giống thông nhựa (vùng thấp) từ vườn giống vô tính ở Bố Trạch của Xí nghiệp Giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung bộ.

  - Giống thông 3 lá từ vườn giống vô tính, rừng giống hữu tính (Xuân Thọ-Lâm Đồng) ở Xí nghiệp Giống Lâm nghiệp vùng Tây Nguyên .

  f) Cách thức và thủ tục tiến hành

  Khi muốn kinh doanh chủ sản xuất kinh doanh phải chứng minh được mình có các loại giống này và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về các loại giống sẽ sản xuất kinh doanh, địa điểm, khối lượng và dự kiến nơi cung cấp.

  2. Giống của các loài đựơc phép sản xuất, kinh doanh nhưng tối thiểu phải cónguồn giống là rừng chuyển hoá hoặc có các cây mẹ được công nhận

  2.1 Danh mục các loài cây tối thiểu phải có nguồn giống là rừng giống chuyển hoá

  1) Quế (Cinamomum cassiaBl)

  2) Thông nhựa (Pinus merkusiiJungh . et de Vries)

  3) Lát hoa (Chukrasia tabulariaA. Juss)

  4) Lim xanh (Erythrophloeum fordii)

  5) Thông Caribê (Pinus caribaeaMorelet)

  6) Thông 3 lá (Pinus kesiyaRoyle ex Gordon)

  7) Thông mã vĩ (Pinus massonianaLamb)

  8) Keo tai tượng (Acacia mangium)

  9) Keo lá tràm (Acacia auriculiformisWild )

  10) Bạch đàn camaldulensis (Eucalyptus camaldulensisDehanh )

  11) Bạch đàn tereticorrnis (Eucalyptus tereticornisSan )

  12) Phi lao (Casuarina equisetifoliaForst et Forst f)

  13) Mỡ (Mangletia coniferaDandy )

  14) Sa mộc (Cuninghamia lanceolata(Lumb.).Hook)

  15) Bồ đề (Styrax tonkinensisPierre)

  16) Tếch (Tectona grandisL.)

  17) Đước (Rhizophora apiculata)

  18) Tràm cừ (Melaleuca leucadendraL.)

  19) Xoan chịu hạn (Azedarachtaindia), tên gọi khác là Neem

  20) Dầu rái (Dipterocarpus alatusRoxb. Ex. G.Don )

  21) Sao đen (Hopea odorataRoxb )

  2.2 Danh mục giống của các loài được phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh có nguồn giống là rừng chuyển hoá đã được công nhận

  a) Giống bồ

  - Giống bồ đề từ rừng giống chuyển hoá ở Hàm Yên của Trung tâm nghiên cứu cây nguyên liệu giấy Phù Ninh.

  b) Giống thông

  - Giống thông 3 lá từ rừng giống chuyển hoá ở Xuân Thọ-Đà Lạt-Lâm Đồng của Xí nghiệp giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên

  - Giống thông nhựa vùng thấp từ rừng giống chuyển hoá ở Bố Trạch của Xí nghiệp giống Lâm nghiệp vùng Bắc Trung bộ.

  c) Giống keo Acacia mangium: Giống từ rừng giống chuyển hoá ở Hàm Yên của Trung tâm nghiên cứu cây nguyên liệu giấy Phù Ninh.

  d) Giống bạch đàn

  - Bạch đàn camaldulensis: Giống từ rừng giống chuyển hoá tại Bình Sơn, Quảng Ngãi.

  - Bạch đàn urophylla:

  - Giống từ rừng giống chuyển hoá tại Thác Bà của Trung tâm ngiên cứu cây nguyên liệu giấy Phù Ninh.

  2.3 Cách thức và thủ tục tiến hành

  Đối với các loài thống kê ở Mục 2.1 nhưng chưa có rừng giống được chuyển hoá, nếu muốn được sản xuất, kinh doanh giống thì chủ kinh doanh phải tiến hành các thủ tục sau:

  a) Năm 2005, làm các thủ tục đăng ký rừng giống với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chỉ rõ loài cây, địa danh, diện tích, loại rừng, các chỉ tiêu lâm sinh, khả năng cung cấp giống…). Sở kiểm tra và ra quyết định cho phép sản xuất kinh doanh tạm thời.

  b) Từ năm 2006, phải tiến hành các biện pháp chuyển hoá theo quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng giống chuyển hoá (QPN 16-93, ban hành kèm theo quyết định số 804/QĐKT ngày 02/11/1993 của Bộ Lâm nghiệp) hay theo các quy trình kỹ thuật chuyển hoá rừng giống cho từng loài đã được ban hành. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra và ra quyết định công nhận, trong quyết định phải thể hiện loài cây, diện tích, địa điểm, các chỉ tiêu lâm sinh và đặc biệt là khối lượng hạt có khả năng thu hoạch. Sau khi có quyết định công nhận, chủ rừng được phép sản xuất kinh doanh chính thức.

  c) Việc công nhận nguồn giống mới và bãi bỏ nguồn giống không đạt yêu cầu được tiến hành thường xuyên.

  2.4 Giống của các loài cây được phép sản xuất kinh doanh nhưng phải có cây mẹ được công nhận (hoặc có rừng giống chuyển hoá như ở mục 2.1)

  a) Danh mục giống của các loài

  1) Trám trắng lấy quả (Canarium album(Lour.) Raeusch)

  2) Quế (Cinamomum cassia(L.) J. Presl)

  3) Thảo quả (Amomum aramaticum)

  4) Sở (Camelia oleosa)

  5) Sấu (Dracontomelum mangiferumBl.)

  6) Dẻ lấy hạt (Castanopsis indica)

  7) Hồi (Illicium verumHook.f )

  8) Các loài cây thuộc các mục 1, 2.1 và 3 nếu các chủ rừng có cây mẹ được công nhận cũng được phép kinh doanh.

  b) Cách thức và thủ tục tiến hành.

  - Năm 2005 các chủ sản xuất kinh doanh làm các thủ tục đăng ký với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về số lượng cây giống, địa danh, các chỉ tiêu đo đếm của các cây mẹ..., khối lượng giống có khả năng sản xuất.

  - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra và tiến hành công nhận. Trong quyết định công nhận phải ghi rõ số lượng, mã số cây, vị trí, các chỉ tiêu đo đếm cây, số lượng hạt giống có khả năng cung cấp của từng chủ nguồn giống.

  - Từ năm 2006 chỉ được phép sản xuất kinh doanh giống từ các cây mẹ đã được công nhận.

  - Việc công nhận cây mẹ mới và bãi bỏ cây mẹ không đạt yêu cầu được làm thường xuyên.

  3. Giống của các loài được phép sản xuất kinh doanh nhưng phải có lâm phần được tuyển chọn.

  a) Danh mục giống của các loài

  1) Sang lẻ (Lagerstroemia calyculata kuruz)

  2) Cọ phèn (Pastrium serratumEngl)

  3) Huỷnh (Tarietia javanicaBl.)

  4) Giổi xanh (Michelia mediscrisDandy)

  5) Chò chỉ (Parasorea chinensisWang Hsie)

  6) Dó trầm (Aquilaria crossnaPiere)

  7) Vạng (Endospermum chinenseBeth )

  8) Vối thuốc (Schima wallichiiChoisy)

  b) Cách thức và thủ tục tiến hành.

  - Đối với các lâm phần tuyển chọn đã được công nhận được tiếp tục sản xuất kinh doanh.

  - Đối với các loài thống kê nói trên nhưng chưa có nguồn giống được công nhận thì chủ sản xuất kinh doanh phải làm các thủ tục đăng ký với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chỉ rõ loài cây, địa danh, diện tích, loại rừng, các chỉ tiêu lâm sinh, khả năng cung cấp giống....). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra và ra quyết định cho phép sản xuất kinh doanh.

  - Từ năm 2006 trở đi, đối với các loài cây trong Mục 3 chỉ được phép sản xuất kinh doanh khi có quyết định công nhận nguồn giống được tuyển chọn.

  - Khuyến khích chủ sản xuất kinh doanh tác động các biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng của các lâm phần tuyển chọn.

  4.Giống của các loài cây được phép sản xuất, kinh doanh không cần có nguồn giống được công nhận.

  a) Tiêu chí lựa chọn

  - Các loài cây trồng ít phổ biến nhưng có trong danh mục loài cây trồng rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Các loài cây trồng với diện tích nhỏ (khối lượng giống tiêu thụ ít, không đủ bù đắp đầu tư xây dựng rừng giống).

  - Các loài cây chưa nắm chắc kỹ thuật gây trồng.

  - Các loài cây chưa có quần thụ hoặc không có khả năng tạo thành quần thụ rừng trồng.

  - Các loài cây còn rất ít cá thể hoặc mọc rất phân tán trong rừng tự nhiên.

  - Các loài cây chỉ trồng với mục đích đơn thuần phòng hộ.

  - Các loài cây thuộc họ tre nứa.

  b) Danh mục giống các loài cây không có nguồn giống được công nhận

  Tất cả các loài cây khác, không thuộc các loài đã quy định tại Mục 1, 2 và 3 nhưng có trong danh mục loài cây được phép trồng rừng.

  c) Cách thức và thủ tục tiến hành

  Chủ sản xuất kinh doanh phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về giống các loài kinh doanh, địa điểm thu hái (tỉnh, huyện, xã), khối lượng sản xuất, dự kiến nơi cung cấp…, tự công bố tiêu chuẩn giống và chịu trách nhiệm về chất lượng giống do mình sản xuất.

  5.Các giống được phép kinh doanh qua nhập khẩu

  a) Tiêu chí lựa chọn

  - Các dòng, các xuất xứ đã thử nghiệm cho kết quả tốt, được công nhận nhưng chưa có khả năng sản xuất hoặc sản xuất không đủ giống cho yêu cầu trồng rừng.

  - Các giống chưa được công nhận nhưng bước đầu đạt hiệu quả tốt (có hướng dẫn kỹ thuật gây trồng hoặc có mô hình thành công hoặc có đề tài nghiên cứu ) song chưa có khả năng sản xuất hoặc sản xuất không đủ giống cho yêu cầu trồng rừng.b) Danh mục giống được phép kinh doanh qua nhập khẩu.

  - Tất cả các dòng, các xuất xứ đã được công nhận trong Mục 1.

  - Các giống chưa được công nhận nhưng có triển vọng:

  + Lát Mexico (Cedrela odorata)

  + Ngân hoa (Grevillea robustaA. Cunn)

  + Giẻ mo li (lấy hạt)

  + Tre măng điềm trúc, lục trúc

  c) Cách thức và thủ tục tiến hành: Chủ sản xuất, kinh doanh phải tiến hành đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về loại giống nhập để kinh doanh, nơi nhập, khối lượng, nơi cung cấp./.

  Bình luận

  Họ tên: (*)

  Địa chỉ email: (*)

  Nội dung: (*)

  Đánh giá: (*)

  Mã xác nhận: (*)

  6554

  TIN LIÊN QUAN

  • Tình hình hoạt động của Hội Tình hình hoạt động của Hội

             HỘI  TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    --------oOo---------                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

                 Số: ... /BC-HHTT&DN                                                TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2014

    ( Dự thảo)

   BÁO CÁO

   SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ

   NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2014

   --------------------------oOo--------------------------

                                                                                                                                                                                                                  

   A/ Đặc điểm tình hình

            Năm 2014, khủng hoảng tài chính thế giới vẫn chưa phục hồi nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước. Trong 6 tháng đầu năm 2014 các doanh nghiệp Trầm Hương và trang trại trồng Dó bầu còn gặp nhiều khó khăn trong SX-KD, nhiều doanh nghiệp, trang trại phải tái cấu trúc qui mô SX-KD, cắt giảm nhiều chi phí… để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những doanh nghiệp Trầm Hương có tiềm lực mạnh, có nền tảng vững chắc để khẳng định uy tín về thương hiệu của mình trên thị trường trong và ngoài nước.

    

   B/ Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014.

         I/ Về Tổ chức:          

   1. Trụ sở VPTW Hội: 420 Ung Văn Khiêm, P25,  Q. Bình Thạnh , Tp.HCMinh.

   ĐTVP: 08.35120974, Fax:08.38244204. Liên hệ Phương Uyên – Thư ký VP Hội.

   1. Theo dõi, giúp đỡ Ban vận động thành lập Chi hội Trầm Hương tỉnh Bình Phước (PCT.Văn Minh và LS. Phạm Quang Bình).

     3. Nâng cấp trang Web của Hội (http://www.tramhuongvietnam.net).

     4. Kết nạp 08 hội viên mới.

    

        II- Về hoạt động.

            1/ Tổ chức cho các hội viên giao lưu, dự tổng kết, gặp mặt truyền thống vv.... Chăm lo thăm hỏi, đặc biệt dịp tết  nguyên đán năm Giáp Ngọ, VPTW Hội đã gửi Thiệp Chúc tết  đến tất cả UV.BCH, các đơn vị trực thuộc Hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan…

             2/ Tổ chức đánh giá các phương pháp cấy tạo trầm trên các cây Dó bầu sau 01 năm thử nghiệm qua các kết quả (Thu mỗi phương pháp 01 cây về VP Hội cho xử lý xem xét kết quả tạo trầm ở các phương pháp) cho thấy các phương pháp đều có tạo trầm, có mùi hương, nhưng qua đánh giá của các doanh nghiệp thu mua trầm cho thấy:

   - Phương pháp của anh Quyến (Trang trại Sơn Thủy) và Phương pháp của anh Trương Thanh Khoan ở Tân Phú có kết quả tương đối khá.

   - Phương pháp còn của anh Lê Kim Chương (Cty Đất mới) cho kết quả đạt, mùi thơm;

   - Phương pháp của anh Thoan (Cty Lâm Viên) do thời gian chưa lâu, việc tạo trầm bằng vi sinh có kết quả chậm.

   => Về hiệu quả cho thấy các phương pháp lột vỏ và quét thuốc rất nhanh, thu hoạch dể, ít tốn công, nhưng do dùng hóa chất mạnh, nên mùi trầm ra gắt, cay , cần xem lại trong thời gian tới để cho mùi nhẹ hơn. Phương pháp anh Khoan có màu trầm đậm rất phù hợp cho việc làm trầm cảnh. Hội cũng sẽ xem xét tiếp tục khi thu hoạch cây sau 18 và 24 tháng sau khi cấy.

             Qua đây Hội cũng tham vấn ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về chế phẩm cấy của anh Trương Thanh Khoan – Tân Phú – Đồng Nai. Chế phẩm này được Sở KH&CN cấp bằng sáng tạo và giải II. Sau thời gian đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp bằng độc quyền sáng chế vào tháng 6/2014.

            3/ Tháng 3/2014, BCH Hội đã làm việc với Đoàn Lâm nghiệp Indonesia để thử nghiệm phương pháp cấy tạo trầm Indonesia. Đoàn Indonesia đã qua VN với 3 thành viên, đi khảo sát và cấy tạo thử nghiệm gần 20 cây Dó tại trang trại Tiên Phước- Đồng Xoài – Bình Phước (của anh Kiệt). Hội đã cùng với đoàn Indonesia ký biên bản ghi nhớ việc hợp tác lâu dài.

   4/ BCH Hội đã tổ chức việc XTTM tại Hội chợ Nam Ninh tháng 4/2014, với 5 gian hàng và gần 20 gian hàng kinh doanh trầm ở Quãng Nam, Tp.HCM và các tỉnh là Hội viên của hỘI đã tham dự. Qua đây Hội đánh giá được việc kinh doanh trầm của Hội viên và người kinh doanh trầm hương Việt Nam qua Trung Quốc đã có rất nhiều cố gắng quảng bá cho thị trường trầm của VN qua các tỉnh của TQ. Nhìn chung đây cũng là vấn đề rất tốt cho việc phát triển trầm hương VN qua TQ.

             5/ Tháng 5/2014, Hội đã hướng dẩn 4 hội viên đi tìm hiểu thị trường kinh doanh trầm tại Bangkok – Thái Lan. Nhìn chung trầm ở Thái Lan xuất qua thị trường Trung Đông phần lớn là tinh dầu. Ở đây tinh dầu trầm phải đậm màu, mùi nồng, sệt giá cũng khá tốt từ 8 -10.000USD/lít. Ngoài ra BCH Hội cũng đang tìm hiểu và thăm dò thị trường xuất khẩu ở Dubai- Trung Đông (dự kiến tháng 11/2014 sẽ tham gia XTTM tại Dubai.

             6/Tháng 6/2014, BCH Hội đã tổ chức các đợt kiểm tra và tọa đàm với các Chi hội trầm hương và Câu Lạc bộ Trầm Hương tại các tỉnh BRVT, Tân Phú-Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương. Công nhận Chi hội Trầm hương tỉnh Bình Phước với BCH gồm: Ông Phan Văn Đon (PGĐ. Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước) làm Chủ tịch , PCT phụ trách kinh doanh là anh Lợi; UVBCHCH phụ trách trồng là anh Minh Tiến (Cty Trầm hương Việt Nam). Qua đây Hội đã báo cáo các công tác hoạt động của Hội và kế hoạch 0 6 tháng cuối năm 2014.

   7/ Qua kiểm tra chi hội trầm hương tỉnh Bà rịa Vũng tàu cho thấy, vừa qua nhiều hộ dân trồng cây Dó, do điền kiện kinh tế nên cho cấy tạo trầm sớm, nhưng PP tạo trầm chưa ổ định nên số lượng cây chết nhiều, đã nản nên bán bỏ, đã làm phong trào xuống rất mau. Nhưng những tháng đầu năm 2014, do giá trầm cao, PP tạo trầm cũng phần nào có kết quả, người dân trồng lại, trong năm 2014 trên 40.000 cây, kiểm lại số hội viên còn 30 người, sẽ cố gắng kết nạp thêm các hội viên mới.

   8/ Qua kiểm tra phương pháp tạo trầm của anh Kiên (PP nội sinh) theo công nghệ của Trung Quốc tại Phú Giáo – Bình Dương cho thấy có nhiều triển vọng, việc tạo trầm trên cả cây và nhánh. Mùi hương nhẹ thơm. Qua đây sẽ kết hợp với PP chưng cất và khai thác cây , lột vỏ, để khô, rồi băm nhuyển (hoặc xay nhỏ) đem chưng cất. Rất tiện lợi khi khai thác với số lượng cây nhiều, giảm khâu lao động, dể thực hiện, hiệu quả kinh tế cao. Hội sẽ tiếp tục theo dỏi và đánh giá tiếp.

    Qua PP cấy tạo trầm của Indonesia sau 3 tháng, cho thấy việc khoan lổ nhỏ nhiều trên thân và nhánh cây tốn rất nhiều công xử lý. Sau 3 tháng cấy các điểm xử lý cũng có hiện tượng xuất hiện tinh dầu chung quanh vết khoan khoan 1mm, khi đốt mùi thơm. Phương pháp này sẽ có hiệu quả hơn sau 3-5 năm xử lý.

   9/Nhìn chung, qua phản ảnh của các hội viên, các CLB cho thấy phong trào trồng cây Dó cũng đang phát triển, nhưng việc bán Trầm miếng, Trầm sánh hiện nay cũng đang chậm lại. Nên việc tìm hướng ra cho Trầm Hương nhân tạo là việc Hội đang tập trung trong thời gian tới.

    

   C/ Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014.

       I/ Về tổ chức:

   1. Tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động của BCH, bảo đảm chế độ sinh hoạt định kỳ của BanThường trực, tổ chức họp BCH sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 (dự kiến vào đầu tháng 28/7/2014). Tập trung giải quyết kịp thời, đúng đắn các chủ trương, hoạt động của Hội.
   2.  Giúp Chi hội Trầm  tỉnh Bình Phước vào hoạt động, thành lập CLB Trầm Hương tỉnh Bình Dương. Củng cố Ban phát triển hội viên và triển khai các hoạt động tuyên truyền , đào tạo, CLB dưởng sinh, thu hội phí hằng năm và phát triển hội viên mới.(VP. thực hiện)
   3. Thành lập Trung tâm Đánh giá và phân tích Trầm Hương tại Linh Trung – Thủ Đức đã ký kết biên bản hợp tác  (PCT.TT Nguyễn Văn Minh  và a. Dương Hải Âu thực hiện).

   4. Theo dõi, đăng ký tham gia Hội chợ ASIAN tại Nam Ninh – Trung Quốc vào tháng 9/2014. (PCT.TT Nguyễn Văn Minh  & a. Võ Đào Khanh thực hiện).

   5. Theo dõi đôn đốc việc nâng cấp các  trang Web của Hội. Thường xuyên cập nhật   thông tin hoạt động của Hội, danh bạ và quảng bá các thương hiệu của doanh nghiệp trầm hội viên trên trang Web (PCT.TT Nguyễn Văn Minh, Phương Uyên & a. Nguyễn Anh thực hiện).   

      II/ Về hoạt động:

        1. Tham gia tích cực các hoạt động theo chỉ đạo của cấp trên. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ: Nội vụ, NN&PTNT, KH&ĐT, Tư pháp, Tài chính, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật VN và sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành của TW và địa phương.

        2. Phối hợp với các trường Đại học và các Bộ chủ quản để đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế về Trầm Hương tại Tp.HCM vào năm 2015 . Mời các UV BCH và hội viên tham gia.

       3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Văn phòng, các Chi hội và Câu lạc bộ trực thuộc Hội. Cải tiến, đổi mới nội dung làm việc để nâng cao hiệu quả công tác hơn hiện nay. Phấn đấu duy trì đều đặn họp Ban Thường Trực hàng tháng, bảo đảm nội dung và chất lượng.

      4. Giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT và vốn vay nước ngoài (OMA) để giải quyết khó khăn chung hiện nay.

               5. Kết hợp với các đơn vị của Tp.HCM tổ chức chương trình XTTM, Hội chợ triển lãm theo chỉ đạo của thành phố do Trung tâm XTTM & ĐT -Tp.HCM thực hiện.    

                6. Sơ kết hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm 2014 (Chuẩn bị cho họp BCH vào tháng 7/2014).

    

                 Trên đây là kết quả hoạt động của Hội trong 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ của 06 tháng cuối năm 2014. Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí, tâm huyết của các UVBCH của toàn thể hội viên và sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo các cấp. Tin tưởng rằng Hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kinh tế trong 06 tháng cuối năm 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                     TM/BCH HIỆP HỘI                                                                    

      Nơi nhận                                                                     CHỦ TỊCH

   - BNV, BNN & PTNT (để b/cáo).                                                                                                                        

   - Vụ Tổ chức Phi CP.BNV (để theo dõi).                                                                      

   - Các UV BCH Hiệp hội, các CLB và các chi hội.                                                                                                                                                    

   - Lưu VP.Hội                                                                                                   

                                                                                                 Trần Hợp                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     Ghi chú:      Đề nghị tất cả các UVBCH, các đầu mối, các Hội viên nộp hội phí năm  2014 bằng  cách  chuyển  vào  Tài  khoản  của Hội:                                               

    Hoặc  nộp  trực  tiếp  tại Vp.TW. Hội: 84A Ung Văn Khêm,  P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM- 08.35120974, gặp Thư ký Hội: Phương Uyên, điện thọai: 0907.819112.

    

                                                                                                                                                        HỘI  TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    --------oOo---------                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

                 Số: ... /BC-HHTT&DN                                                TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2014

    ( Dự thảo)

   BÁO CÁO

   SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ

   NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2014

   --------------------------oOo--------------------------

                                                                                                                                                                                                                  

   A/ Đặc điểm tình hình

            Năm 2014, khủng hoảng tài chính thế giới vẫn chưa phục hồi nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước. Trong 6 tháng đầu năm 2014 các doanh nghiệp Trầm Hương và trang trại trồng Dó bầu còn gặp nhiều khó khăn trong SX-KD, nhiều doanh nghiệp, trang trại phải tái cấu trúc qui mô SX-KD, cắt giảm nhiều chi phí… để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những doanh nghiệp Trầm Hương có tiềm lực mạnh, có nền tảng vững chắc để khẳng định uy tín về thương hiệu của mình trên thị trường trong và ngoài nước.

    

   B/ Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014.

         I/ Về Tổ chức:          

   1. Trụ sở VPTW Hội: 420 Ung Văn Khiêm, P25,  Q. Bình Thạnh , Tp.HCMinh.

   ĐTVP: 08.35120974, Fax:08.38244204. Liên hệ Phương Uyên – Thư ký VP Hội.

   1. Theo dõi, giúp đỡ Ban vận động thành lập Chi hội Trầm Hương tỉnh Bình Phước (PCT.Văn Minh và LS. Phạm Quang Bình).

     3. Nâng cấp trang Web của Hội (http://www.tramhuongvietnam.net).

     4. Kết nạp 08 hội viên mới.

    

        II- Về hoạt động.

            1/ Tổ chức cho các hội viên giao lưu, dự tổng kết, gặp mặt truyền thống vv.... Chăm lo thăm hỏi, đặc biệt dịp tết  nguyên đán năm Giáp Ngọ, VPTW Hội đã gửi Thiệp Chúc tết  đến tất cả UV.BCH, các đơn vị trực thuộc Hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan…

             2/ Tổ chức đánh giá các phương pháp cấy tạo trầm trên các cây Dó bầu sau 01 năm thử nghiệm qua các kết quả (Thu mỗi phương pháp 01 cây về VP Hội cho xử lý xem xét kết quả tạo trầm ở các phương pháp) cho thấy các phương pháp đều có tạo trầm, có mùi hương, nhưng qua đánh giá của các doanh nghiệp thu mua trầm cho thấy:

   - Phương pháp của anh Quyến (Trang trại Sơn Thủy) và Phương pháp của anh Trương Thanh Khoan ở Tân Phú có kết quả tương đối khá.

   - Phương pháp còn của anh Lê Kim Chương (Cty Đất mới) cho kết quả đạt, mùi thơm;

   - Phương pháp của anh Thoan (Cty Lâm Viên) do thời gian chưa lâu, việc tạo trầm bằng vi sinh có kết quả chậm.

   => Về hiệu quả cho thấy các phương pháp lột vỏ và quét thuốc rất nhanh, thu hoạch dể, ít tốn công, nhưng do dùng hóa chất mạnh, nên mùi trầm ra gắt, cay , cần xem lại trong thời gian tới để cho mùi nhẹ hơn. Phương pháp anh Khoan có màu trầm đậm rất phù hợp cho việc làm trầm cảnh. Hội cũng sẽ xem xét tiếp tục khi thu hoạch cây sau 18 và 24 tháng sau khi cấy.

             Qua đây Hội cũng tham vấn ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về chế phẩm cấy của anh Trương Thanh Khoan – Tân Phú – Đồng Nai. Chế phẩm này được Sở KH&CN cấp bằng sáng tạo và giải II. Sau thời gian đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp bằng độc quyền sáng chế vào tháng 6/2014.

            3/ Tháng 3/2014, BCH Hội đã làm việc với Đoàn Lâm nghiệp Indonesia để thử nghiệm phương pháp cấy tạo trầm Indonesia. Đoàn Indonesia đã qua VN với 3 thành viên, đi khảo sát và cấy tạo thử nghiệm gần 20 cây Dó tại trang trại Tiên Phước- Đồng Xoài – Bình Phước (của anh Kiệt). Hội đã cùng với đoàn Indonesia ký biên bản ghi nhớ việc hợp tác lâu dài.

   4/ BCH Hội đã tổ chức việc XTTM tại Hội chợ Nam Ninh tháng 4/2014, với 5 gian hàng và gần 20 gian hàng kinh doanh trầm ở Quãng Nam, Tp.HCM và các tỉnh là Hội viên của hỘI đã tham dự. Qua đây Hội đánh giá được việc kinh doanh trầm của Hội viên và người kinh doanh trầm hương Việt Nam qua Trung Quốc đã có rất nhiều cố gắng quảng bá cho thị trường trầm của VN qua các tỉnh của TQ. Nhìn chung đây cũng là vấn đề rất tốt cho việc phát triển trầm hương VN qua TQ.

             5/ Tháng 5/2014, Hội đã hướng dẩn 4 hội viên đi tìm hiểu thị trường kinh doanh trầm tại Bangkok – Thái Lan. Nhìn chung trầm ở Thái Lan xuất qua thị trường Trung Đông phần lớn là tinh dầu. Ở đây tinh dầu trầm phải đậm màu, mùi nồng, sệt giá cũng khá tốt từ 8 -10.000USD/lít. Ngoài ra BCH Hội cũng đang tìm hiểu và thăm dò thị trường xuất khẩu ở Dubai- Trung Đông (dự kiến tháng 11/2014 sẽ tham gia XTTM tại Dubai.

             6/Tháng 6/2014, BCH Hội đã tổ chức các đợt kiểm tra và tọa đàm với các Chi hội trầm hương và Câu Lạc bộ Trầm Hương tại các tỉnh BRVT, Tân Phú-Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương. Công nhận Chi hội Trầm hương tỉnh Bình Phước với BCH gồm: Ông Phan Văn Đon (PGĐ. Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước) làm Chủ tịch , PCT phụ trách kinh doanh là anh Lợi; UVBCHCH phụ trách trồng là anh Minh Tiến (Cty Trầm hương Việt Nam). Qua đây Hội đã báo cáo các công tác hoạt động của Hội và kế hoạch 0 6 tháng cuối năm 2014.

   7/ Qua kiểm tra chi hội trầm hương tỉnh Bà rịa Vũng tàu cho thấy, vừa qua nhiều hộ dân trồng cây Dó, do điền kiện kinh tế nên cho cấy tạo trầm sớm, nhưng PP tạo trầm chưa ổ định nên số lượng cây chết nhiều, đã nản nên bán bỏ, đã làm phong trào xuống rất mau. Nhưng những tháng đầu năm 2014, do giá trầm cao, PP tạo trầm cũng phần nào có kết quả, người dân trồng lại, trong năm 2014 trên 40.000 cây, kiểm lại số hội viên còn 30 người, sẽ cố gắng kết nạp thêm các hội viên mới.

   8/ Qua kiểm tra phương pháp tạo trầm của anh Kiên (PP nội sinh) theo công nghệ của Trung Quốc tại Phú Giáo – Bình Dương cho thấy có nhiều triển vọng, việc tạo trầm trên cả cây và nhánh. Mùi hương nhẹ thơm. Qua đây sẽ kết hợp với PP chưng cất và khai thác cây , lột vỏ, để khô, rồi băm nhuyển (hoặc xay nhỏ) đem chưng cất. Rất tiện lợi khi khai thác với số lượng cây nhiều, giảm khâu lao động, dể thực hiện, hiệu quả kinh tế cao. Hội sẽ tiếp tục theo dỏi và đánh giá tiếp.

    Qua PP cấy tạo trầm của Indonesia sau 3 tháng, cho thấy việc khoan lổ nhỏ nhiều trên thân và nhánh cây tốn rất nhiều công xử lý. Sau 3 tháng cấy các điểm xử lý cũng có hiện tượng xuất hiện tinh dầu chung quanh vết khoan khoan 1mm, khi đốt mùi thơm. Phương pháp này sẽ có hiệu quả hơn sau 3-5 năm xử lý.

   9/Nhìn chung, qua phản ảnh của các hội viên, các CLB cho thấy phong trào trồng cây Dó cũng đang phát triển, nhưng việc bán Trầm miếng, Trầm sánh hiện nay cũng đang chậm lại. Nên việc tìm hướng ra cho Trầm Hương nhân tạo là việc Hội đang tập trung trong thời gian tới.

    

   C/ Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014.

       I/ Về tổ chức:

   1. Tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động của BCH, bảo đảm chế độ sinh hoạt định kỳ của BanThường trực, tổ chức họp BCH sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 (dự kiến vào đầu tháng 28/7/2014). Tập trung giải quyết kịp thời, đúng đắn các chủ trương, hoạt động của Hội.
   2.  Giúp Chi hội Trầm  tỉnh Bình Phước vào hoạt động, thành lập CLB Trầm Hương tỉnh Bình Dương. Củng cố Ban phát triển hội viên và triển khai các hoạt động tuyên truyền , đào tạo, CLB dưởng sinh, thu hội phí hằng năm và phát triển hội viên mới.(VP. thực hiện)
   3. Thành lập Trung tâm Đánh giá và phân tích Trầm Hương tại Linh Trung – Thủ Đức đã ký kết biên bản hợp tác  (PCT.TT Nguyễn Văn Minh  và a. Dương Hải Âu thực hiện).

   4. Theo dõi, đăng ký tham gia Hội chợ ASIAN tại Nam Ninh – Trung Quốc vào tháng 9/2014. (PCT.TT Nguyễn Văn Minh  & a. Võ Đào Khanh thực hiện).

   5. Theo dõi đôn đốc việc nâng cấp các  trang Web của Hội. Thường xuyên cập nhật   thông tin hoạt động của Hội, danh bạ và quảng bá các thương hiệu của doanh nghiệp trầm hội viên trên trang Web (PCT.TT Nguyễn Văn Minh, Phương Uyên & a. Nguyễn Anh thực hiện).   

      II/ Về hoạt động:

        1. Tham gia tích cực các hoạt động theo chỉ đạo của cấp trên. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ: Nội vụ, NN&PTNT, KH&ĐT, Tư pháp, Tài chính, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật VN và sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành của TW và địa phương.

        2. Phối hợp với các trường Đại học và các Bộ chủ quản để đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế về Trầm Hương tại Tp.HCM vào năm 2015 . Mời các UV BCH và hội viên tham gia.

       3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Văn phòng, các Chi hội và Câu lạc bộ trực thuộc Hội. Cải tiến, đổi mới nội dung làm việc để nâng cao hiệu quả công tác hơn hiện nay. Phấn đấu duy trì đều đặn họp Ban Thường Trực hàng tháng, bảo đảm nội dung và chất lượng.

      4. Giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT và vốn vay nước ngoài (OMA) để giải quyết khó khăn chung hiện nay.

               5. Kết hợp với các đơn vị của Tp.HCM tổ chức chương trình XTTM, Hội chợ triển lãm theo chỉ đạo của thành phố do Trung tâm XTTM & ĐT -Tp.HCM thực hiện.    

                6. Sơ kết hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm 2014 (Chuẩn bị cho họp BCH vào tháng 7/2014).

    

                 Trên đây là kết quả hoạt động của Hội trong 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ của 06 tháng cuối năm 2014. Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí, tâm huyết của các UVBCH của toàn thể hội viên và sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo các cấp. Tin tưởng rằng Hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kinh tế trong 06 tháng cuối năm 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                     TM/BCH HIỆP HỘI                                                                    

      Nơi nhận                                                                     CHỦ TỊCH

   - BNV, BNN & PTNT (để b/cáo).                                                                                                                        

   - Vụ Tổ chức Phi CP.BNV (để theo dõi).                                                                      

   - Các UV BCH Hiệp hội, các CLB và các chi hội.                                                                                                                                                    

   - Lưu VP.Hội                                                                                                   

                                                                                                 Trần Hợp                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     Ghi chú:      Đề nghị tất cả các UVBCH, các đầu mối, các Hội viên nộp hội phí năm  2014 bằng  cách  chuyển  vào  Tài  khoản  của Hội:                                               

    Hoặc  nộp  trực  tiếp  tại Vp.TW. Hội: 84A Ung Văn Khêm,  P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM- 08.35120974, gặp Thư ký Hội: Phương Uyên, điện thọai: 0907.819112.

    

                                                                                                                                               

                              

             HỘI  TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    --------oOo---------                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

                 Số: ... /BC-HHTT&DN                                                TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2014

    ( Dự thảo)

   BÁO CÁO

   SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ

   NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2014

   --------------------------oOo--------------------------

                                                                                                                                                                                                                  

   A/ Đặc điểm tình hình

            Năm 2014, khủng hoảng tài chính thế giới vẫn chưa phục hồi nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước. Trong 6 tháng đầu năm 2014 các doanh nghiệp Trầm Hương và trang trại trồng Dó bầu còn gặp nhiều khó khăn trong SX-KD, nhiều doanh nghiệp, trang trại phải tái cấu trúc qui mô SX-KD, cắt giảm nhiều chi phí… để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những doanh nghiệp Trầm Hương có tiềm lực mạnh, có nền tảng vững chắc để khẳng định uy tín về thương hiệu của mình trên thị trường trong và ngoài nước.

    

   B/ Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014.

         I/ Về Tổ chức:          

   1. Trụ sở VPTW Hội: 420 Ung Văn Khiêm, P25,  Q. Bình Thạnh , Tp.HCMinh.

   ĐTVP: 08.35120974, Fax:08.38244204. Liên hệ Phương Uyên – Thư ký VP Hội.

   1. Theo dõi, giúp đỡ Ban vận động thành lập Chi hội Trầm Hương tỉnh Bình Phước (PCT.Văn Minh và LS. Phạm Quang Bình).

     3. Nâng cấp trang Web của Hội (http://www.tramhuongvietnam.net).

     4. Kết nạp 08 hội viên mới.

    

        II- Về hoạt động.

            1/ Tổ chức cho các hội viên giao lưu, dự tổng kết, gặp mặt truyền thống vv.... Chăm lo thăm hỏi, đặc biệt dịp tết  nguyên đán năm Giáp Ngọ, VPTW Hội đã gửi Thiệp Chúc tết  đến tất cả UV.BCH, các đơn vị trực thuộc Hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan…

             2/ Tổ chức đánh giá các phương pháp cấy tạo trầm trên các cây Dó bầu sau 01 năm thử nghiệm qua các kết quả (Thu mỗi phương pháp 01 cây về VP Hội cho xử lý xem xét kết quả tạo trầm ở các phương pháp) cho thấy các phương pháp đều có tạo trầm, có mùi hương, nhưng qua đánh giá của các doanh nghiệp thu mua trầm cho thấy:

   - Phương pháp của anh Quyến (Trang trại Sơn Thủy) và Phương pháp của anh Trương Thanh Khoan ở Tân Phú có kết quả tương đối khá.

   - Phương pháp còn của anh Lê Kim Chương (Cty Đất mới) cho kết quả đạt, mùi thơm;

   - Phương pháp của anh Thoan (Cty Lâm Viên) do thời gian chưa lâu, việc tạo trầm bằng vi sinh có kết quả chậm.

   => Về hiệu quả cho thấy các phương pháp lột vỏ và quét thuốc rất nhanh, thu hoạch dể, ít tốn công, nhưng do dùng hóa chất mạnh, nên mùi trầm ra gắt, cay , cần xem lại trong thời gian tới để cho mùi nhẹ hơn. Phương pháp anh Khoan có màu trầm đậm rất phù hợp cho việc làm trầm cảnh. Hội cũng sẽ xem xét tiếp tục khi thu hoạch cây sau 18 và 24 tháng sau khi cấy.

             Qua đây Hội cũng tham vấn ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về chế phẩm cấy của anh Trương Thanh Khoan – Tân Phú – Đồng Nai. Chế phẩm này được Sở KH&CN cấp bằng sáng tạo và giải II. Sau thời gian đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp bằng độc quyền sáng chế vào tháng 6/2014.

            3/ Tháng 3/2014, BCH Hội đã làm việc với Đoàn Lâm nghiệp Indonesia để thử nghiệm phương pháp cấy tạo trầm Indonesia. Đoàn Indonesia đã qua VN với 3 thành viên, đi khảo sát và cấy tạo thử nghiệm gần 20 cây Dó tại trang trại Tiên Phước- Đồng Xoài – Bình Phước (của anh Kiệt). Hội đã cùng với đoàn Indonesia ký biên bản ghi nhớ việc hợp tác lâu dài.

   4/ BCH Hội đã tổ chức việc XTTM tại Hội chợ Nam Ninh tháng 4/2014, với 5 gian hàng và gần 20 gian hàng kinh doanh trầm ở Quãng Nam, Tp.HCM và các tỉnh là Hội viên của hỘI đã tham dự. Qua đây Hội đánh giá được việc kinh doanh trầm của Hội viên và người kinh doanh trầm hương Việt Nam qua Trung Quốc đã có rất nhiều cố gắng quảng bá cho thị trường trầm của VN qua các tỉnh của TQ. Nhìn chung đây cũng là vấn đề rất tốt cho việc phát triển trầm hương VN qua TQ.

             5/ Tháng 5/2014, Hội đã hướng dẩn 4 hội viên đi tìm hiểu thị trường kinh doanh trầm tại Bangkok – Thái Lan. Nhìn chung trầm ở Thái Lan xuất qua thị trường Trung Đông phần lớn là tinh dầu. Ở đây tinh dầu trầm phải đậm màu, mùi nồng, sệt giá cũng khá tốt từ 8 -10.000USD/lít. Ngoài ra BCH Hội cũng đang tìm hiểu và thăm dò thị trường xuất khẩu ở Dubai- Trung Đông (dự kiến tháng 11/2014 sẽ tham gia XTTM tại Dubai.

             6/Tháng 6/2014, BCH Hội đã tổ chức các đợt kiểm tra và tọa đàm với các Chi hội trầm hương và Câu Lạc bộ Trầm Hương tại các tỉnh BRVT, Tân Phú-Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương. Công nhận Chi hội Trầm hương tỉnh Bình Phước với BCH gồm: Ông Phan Văn Đon (PGĐ. Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước) làm Chủ tịch , PCT phụ trách kinh doanh là anh Lợi; UVBCHCH phụ trách trồng là anh Minh Tiến (Cty Trầm hương Việt Nam). Qua đây Hội đã báo cáo các công tác hoạt động của Hội và kế hoạch 0 6 tháng cuối năm 2014.

   7/ Qua kiểm tra chi hội trầm hương tỉnh Bà rịa Vũng tàu cho thấy, vừa qua nhiều hộ dân trồng cây Dó, do điền kiện kinh tế nên cho cấy tạo trầm sớm, nhưng PP tạo trầm chưa ổ định nên số lượng cây chết nhiều, đã nản nên bán bỏ, đã làm phong trào xuống rất mau. Nhưng những tháng đầu năm 2014, do giá trầm cao, PP tạo trầm cũng phần nào có kết quả, người dân trồng lại, trong năm 2014 trên 40.000 cây, kiểm lại số hội viên còn 30 người, sẽ cố gắng kết nạp thêm các hội viên mới.

   8/ Qua kiểm tra phương pháp tạo trầm của anh Kiên (PP nội sinh) theo công nghệ của Trung Quốc tại Phú Giáo – Bình Dương cho thấy có nhiều triển vọng, việc tạo trầm trên cả cây và nhánh. Mùi hương nhẹ thơm. Qua đây sẽ kết hợp với PP chưng cất và khai thác cây , lột vỏ, để khô, rồi băm nhuyển (hoặc xay nhỏ) đem chưng cất. Rất tiện lợi khi khai thác với số lượng cây nhiều, giảm khâu lao động, dể thực hiện, hiệu quả kinh tế cao. Hội sẽ tiếp tục theo dỏi và đánh giá tiếp.

    Qua PP cấy tạo trầm của Indonesia sau 3 tháng, cho thấy việc khoan lổ nhỏ nhiều trên thân và nhánh cây tốn rất nhiều công xử lý. Sau 3 tháng cấy các điểm xử lý cũng có hiện tượng xuất hiện tinh dầu chung quanh vết khoan khoan 1mm, khi đốt mùi thơm. Phương pháp này sẽ có hiệu quả hơn sau 3-5 năm xử lý.

   9/Nhìn chung, qua phản ảnh của các hội viên, các CLB cho thấy phong trào trồng cây Dó cũng đang phát triển, nhưng việc bán Trầm miếng, Trầm sánh hiện nay cũng đang chậm lại. Nên việc tìm hướng ra cho Trầm Hương nhân tạo là việc Hội đang tập trung trong thời gian tới.

    

   C/ Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014.

       I/ Về tổ chức:

   1. Tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động của BCH, bảo đảm chế độ sinh hoạt định kỳ của BanThường trực, tổ chức họp BCH sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 (dự kiến vào đầu tháng 28/7/2014). Tập trung giải quyết kịp thời, đúng đắn các chủ trương, hoạt động của Hội.
   2.  Giúp Chi hội Trầm  tỉnh Bình Phước vào hoạt động, thành lập CLB Trầm Hương tỉnh Bình Dương. Củng cố Ban phát triển hội viên và triển khai các hoạt động tuyên truyền , đào tạo, CLB dưởng sinh, thu hội phí hằng năm và phát triển hội viên mới.(VP. thực hiện)
   3. Thành lập Trung tâm Đánh giá và phân tích Trầm Hương tại Linh Trung – Thủ Đức đã ký kết biên bản hợp tác  (PCT.TT Nguyễn Văn Minh  và a. Dương Hải Âu thực hiện).

   4. Theo dõi, đăng ký tham gia Hội chợ ASIAN tại Nam Ninh – Trung Quốc vào tháng 9/2014. (PCT.TT Nguyễn Văn Minh  & a. Võ Đào Khanh thực hiện).

   5. Theo dõi đôn đốc việc nâng cấp các  trang Web của Hội. Thường xuyên cập nhật   thông tin hoạt động của Hội, danh bạ và quảng bá các thương hiệu của doanh nghiệp trầm hội viên trên trang Web (PCT.TT Nguyễn Văn Minh, Phương Uyên & a. Nguyễn Anh thực hiện).   

      II/ Về hoạt động:

        1. Tham gia tích cực các hoạt động theo chỉ đạo của cấp trên. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ: Nội vụ, NN&PTNT, KH&ĐT, Tư pháp, Tài chính, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật VN và sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành của TW và địa phương.

        2. Phối hợp với các trường Đại học và các Bộ chủ quản để đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế về Trầm Hương tại Tp.HCM vào năm 2015 . Mời các UV BCH và hội viên tham gia.

       3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Văn phòng, các Chi hội và Câu lạc bộ trực thuộc Hội. Cải tiến, đổi mới nội dung làm việc để nâng cao hiệu quả công tác hơn hiện nay. Phấn đấu duy trì đều đặn họp Ban Thường Trực hàng tháng, bảo đảm nội dung và chất lượng.

      4. Giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT và vốn vay nước ngoài (OMA) để giải quyết khó khăn chung hiện nay.

               5. Kết hợp với các đơn vị của Tp.HCM tổ chức chương trình XTTM, Hội chợ triển lãm theo chỉ đạo của thành phố do Trung tâm XTTM & ĐT -Tp.HCM thực hiện.    

                6. Sơ kết hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm 2014 (Chuẩn bị cho họp BCH vào tháng 7/2014).

    

                 Trên đây là kết quả hoạt động của Hội trong 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ của 06 tháng cuối năm 2014. Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí, tâm huyết của các UVBCH của toàn thể hội viên và sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo các cấp. Tin tưởng rằng Hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kinh tế trong 06 tháng cuối năm 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                     TM/BCH HIỆP HỘI                                                                    

      Nơi nhận                                                                     CHỦ TỊCH

   - BNV, BNN & PTNT (để b/cáo).                                                                                                                        

   - Vụ Tổ chức Phi CP.BNV (để theo dõi).                                                                      

   - Các UV BCH Hiệp hội, các CLB và các chi hội.                                                                                                                                                    

   - Lưu VP.Hội                                                                                                   

                                                                                                 Trần Hợp                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     Ghi chú:      Đề nghị tất cả các UVBCH, các đầu mối, các Hội viên nộp hội phí năm  2014 bằng  cách  chuyển  vào  Tài  khoản  của Hội:                                               

    Hoặc  nộp  trực  tiếp  tại Vp.TW. Hội: 84A Ung Văn Khêm,  P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM- 08.35120974, gặp Thư ký Hội: Phương Uyên, điện thọai: 0907.819112.

    

                                                                                                                                               

                                                                  

    

                                       

    

                                                                  

    

   ...xem chi tiết

  • Báo Cáo họp Ban Thường Trực kỳ I-2014 Báo Cáo họp Ban Thường Trực kỳ I-2014

   BIÊN BẢN HỌP BAN THƯỜNG TRỰC HỘI  MỞ RỘNG

   ...xem chi tiết

  • THÔNG BÁO KHẨN THÔNG BÁO KHẨN

   Kính gửi các chi Hội Trầm Hương, các chủ trang trại, các nhà vườn...

   ...xem chi tiết

  • CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (Tháng 3/2013) CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (Tháng 3/2013)

   Đánh giá các phương pháp cấy tạo Trầm hương tại huyện Tân Phú- Đồng Nai
    

   ...xem chi tiết

  • THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TẠO TRẦM TẠI ĐẤT ĐỎ- BRVT THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TẠO TRẦM TẠI ĐẤT ĐỎ- BRVT

   Ngày 15/1/2013, Hội trầm hương Việt Nam tổ chức “Thử nghiệm các phương pháp tạo trầm trên cây dó bầu” tại xã Láng Dài, Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu...

   ...xem chi tiết

  • THỬ NGHIỆM CẤY TẠO TRẦM TRÊN CÂY DÓ LẦN II: TẠI BÌNH PHƯỚC THỬ NGHIỆM CẤY TẠO TRẦM TRÊN CÂY DÓ LẦN II: TẠI BÌNH PHƯỚC

   Thứ sáu ngày 18/1/2013, Việc thử nghiệm cấy tạo trầm trên cây dó được thực nghiệm tại Đồng Xoài, Bình Phước

   ...xem chi tiết

  • Bản tin hội tháng (Tháng 10/2012)

   Những hoạt động của hội vào tháng 10/2012

   ...xem chi tiết

  • Nghiên cứu tạo Trầm Hương từ cây Dó Bầu

   Cây trầm hương là một loài cây quý hiếm cần được bảo vệ và phát triển, loài cây này có khả năng sinh sản sinh ra được trầm hương có giá trị thương phẩm rất cao trên thị trường, cây có tên khoa học là Aquilaria Crassna, thuộc họ Trầm hương Thymeleaceae, bộ trầm hương Thymeleaceae.

   ...xem chi tiết

  • Ước mơ đổi đời từ cây dó bầu

   Tại buổi hội thảo phương pháp tạo trầm trên cây dó bầu tổ chức ở TPHCM cuối tháng 8 vừa qua...

   ...xem chi tiết

  • Tin hội thảo “Tạo trầm trên cây dó bầu” Tin hội thảo “Tạo trầm trên cây dó bầu”

   Ngày 26/11/2010, tại TP HCM, Hội trầm Hương Việt Nam đã tổ chức Hội thảo lần 2 về “Tạo trầm trên cây dó bầu – Đánh giá kết quả bước đầu”.

   ...xem chi tiết